Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.nobobobo.com

A. Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego www.nobobobo.com zwanego dalej ‘’Sklepem’’ jest Natalia Szylkin prowadząca działalność pod nazwą NOBOBOBO Natalia Szylkin zarejestrowanej w Warszawie. Adres do korespondencji: Warszawa, ul.Lindego 123/165

Nazwa firmy: NOBOBOBO Natalia Szylkin
Adres: Potrzebna 34, 02-448 Warszawa
tel: 796799652
NIP: 9730863965
REGON: 147184894

Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, zasady sprzedaży prezentowanych w nich produktów, zwanych dalej Produktami, a także prawa i obowiązki Klientów, oraz prawa i obowiązki NOBOBOBO Natalia Szylkin jako podmiotu prowadzącego Sklep. Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży Produktów
Regulamin został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawa. NOBOBOBO Natalia Szylkin posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w Sklepie.
Z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej, prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie
W przypadku zawarcia umowy przez NOBOBOBO Natalia Szylkin z Konsumentem (Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) posiadającym miejsce stałego pobytu poza Rzeczpospolitą Polską, prawem właściwym jest prawo polskie, wybór ten nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o ochronie danych osobowych.
Potencjalny Klient przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Dokonanie zakupu w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu.
Zdjęcia towarów zamieszczone w Serwisie mogą, ze względów technicznych, w nieznacznym stopniu różnić się od faktycznego wyglądu, w szczególności może dochodzić do nieznacznych różnic w kolorze produktów.

B. Wymagania techniczne

Sklep www.nobobobo.com świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostępnianie platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest nabywanie produktów.
Klient w celu skorzystania ze sklepu musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep www.nobobobo.com. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet, oraz posiadać program służący do przeglądania jest zasobów, oraz konto poczty e-mail.
Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep www.bizuteka.pl z plików cookies poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep www.nobobobo.com w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu klientów.
Klient korzystający z usług świadczonych przez Sklep www.nobobobo.com jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

C. Rejestracja w sklepie

Utworzenie i korzystanie z Konta w sklepie jest dobrowolne i bezpłatne
Sklep www.nobobobo.com tworzy dla zarejestrowanego klienta konto przypisane do wskazanego w procesie rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do konta po wpisaniu adresu e-mail i hasła w odpowiednich polach na stronie logowania.
Z chwilą założenia konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy NOBOBOBO Natalia Szylkin, a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie konta klienta.
Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez NOBOBOBO Natalia Szylkin drogą elektroniczną mogą być składane na adres kontakt@nobobobo.com. NOBOBOBO Natalia Szylkin dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany e-mailem.
Klient może rozwiązać zawartą z NOBOBOBO Natalia Szylkin umowę dotyczącą określonego konta bez podania przyczyny, z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzenia umowy drogą elektroniczną na adres kontakt@nobobobo.com. Po upływie okresu wypowiedzenia NOBOBOBO Natalia Szylkin usunie konto Klienta

D. Warunki Sprzedaży

Klientem NOBOBOBO Natalia Szylkin może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na nabycie Produktu, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna. NOBOBOBO Natalia Szylkin mogą być zarówno podmioty polskie jak i zagraniczne.
Zamówienia w sklepie mogą być składane całodobowo, zarówno przez zarejestrowanych klientów, tj. Klientów posiadających Konto w Sklepie, jak i Klientów dokonujących zakupów jednorazowych, jako Gość. Przesyłki będą jednak realizowane tylko w dni robocze.
Umowy sprzedaży produktów zawierane są w następujący sposób: Klient wybiera interesujący go Produkt i przenoszony jest do podstrony zawierającej szczegóły dotyczące danego Produktu.
Następnie Klient kontynuuje zakupy lub przechodzi do Koszyka, gdzie może zweryfikować listę i ilość dotychczas wybranych Produktów.
W Koszyku Klient dokonuje wyboru jednej z 3 opcji dostawy: Poczta Polska, Kurier i Paczka w Ruchu. Płatności mogą być dokonywane za pomocą serwisu PayU, lub konta PayPal , oraz za pobraniem. Następnie podaje swoje dane (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail). Zarejestrowani klienci mogą zalogować się do swojego Konta, które wygeneruje odpowiednie dane (dane mogą być uaktualnione przez Klienta w każdej chwili).
W celu nabycia wybranych Produktów Klient wybiera opcję finalizacji zakupów Kupuję i płacę.

Sklep www.nobobobo.com wysyła na adres mailowy klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności)
Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie IV.3 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu między , a Klientem. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, umowa sprzedaży Produktów zawierana jest z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie IV.4 powyżej.
Klient może dokonać zmiany w zamówieniu aż do momentu wysłania zamówionego Produktu przez NOBOBOBO Natalia Szylkin pod wskazany przez Klienta adres. Zmiany mogą polegać na rezygnacji ze wszystkich lub z częściowo zamówionych Produktów, podaniu innego adresu dostawy lub danych do faktury. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego części, zwrot dokonanej płatności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez NOBOBOBO Natalia Szylkin informacji o rezygnacji Klienta. Zmian można dokonywać pod adresem kontakt@nobobobo.com z informacją o dacie zamówienia, numerze zamówienia i szczegółach dotyczących zmian.
Ceny produktów podane są w PLN i zawierają podatek VAT.
Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i jego dostawę wskazany jest każdorazowo przy danych produkcie i nie przekracza on 30 dniu roboczych.
Ewentualne zmiany w katalogu prezentowanych Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na umowy sprzedaży Produktów zawarte przed dokonaniem tych zmian.

E. Płatności

Sklep www.nobobobo.com dopuszcza następujące sposoby płatności: Płatność za pośrednictwem systemu PayU
Płatność kartą kredytową za pośrednictwem konta PayPal

F. Dostawa

Produkty stanowiące przedmiot umowy sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem Kuriera. Sklep www.nobobobo.com nie przewiduje odbioru w siedzibie firmy.Koszt dostawy jest zawsze w przypadku dostawy na terenie Polski równy O zł.” Sklep” nie realizuje wysyłki za granicę.

Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem Kuriera zostają ubezpieczone. Bardzo prosimy o sprawdzenie ich zawartości przy kurierze.
W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki kurierskiej, należy spisać z Kurierem protokół, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Protokół posłuży do złożenia reklamacji w firmie kurierskiej.
Bez protokołu reklamacje dotyczące przesyłki nie będą uwzględniane.

G. Odstąpienie od Umowy i postępowanie reklamacyjne

Klientowi będącemu Konsumentem, z zastrzeżeniem punktu VI.2 poniżej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w Ustawie z 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta.
Prawo do odstąpienia wykonywane jest przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi
Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z umową sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@nobobobo.com. NOBOBOBO Natalia Szylkin udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
W wyniku rozpatrzenia reklamacji Klienta możliwe jest: Odstąpienie Klienta od umowy
Wymiana na Produkt wolny od wad

Za wadę produktu nie uważa się niejednolite barwy drewna w stosunku do prezentowanych na stronie sklepu zdjęć. Dołożyliśmy wszelkich starań, by produkty prezentowana na zdjęciach nie różniła się kolorystycznie od zakupionej przez Państwa, jednakże niewielkie różnice są możliwe. Dajemy jednak gwarancję, że wykorzystywane przez nas materiały są w 100% naturalne i nie różną się od innych dostępnych na rynku.

H. Pakiety promocyjne

Klient może skorzystać z pakietów promocyjnych, których regulaminy będą publikowane w trakcie trwania promocji. Różne promocje nie łączą się ze sobą, chyba, że dopuszcza do tego regulamin.

I. Ochrona danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień w Sklepie
Administratorem danych osobowych jest NOBOBOBO Natalia Szylkin, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
NOBOBOBO Natalia Szylkin przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących jego danych osobowych, prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia

J. Postanowienia końcowe

NOBOBOBO Natalia Szylkin zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
O zmianie Regulaminu NOBOBOBO Natalia Szylkin poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu zostały zmienione, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony jednolity tekst Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu zawarcia Umów Sprzedaży.
W przypadku zmiany Regulaminu, Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
Istnieje możliwość skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Klient ma prawo złożyć wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Dane adresowe znajdują się pod adresem https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.